Kofi Kinaata – Last Show Prod By Willisbeatz

0
569

INTRO
Last Show oo
High Grade Family
Move!
Me nti nna 3nda ay3 da o
Killer bowu Last Show oo
3dwen mohoa 3da da o oo
Atw3r bowu no, h) na y3 bohu d3 tintin tintin kwa
As3m b)tom no, h) na w) bohu d3 kenken kenken kwa (eei ai, eei ai)

CHORUS
Oy3 Last Show oo o
Mot) pressure ma woa, aya ma’m down
Wongye o oo
Mot) pressure ma woa, aya ma’m down
Last Show o ooo
Eee ame nti na 3nda aya da o

VERSE 1
W)ka d3 nyimpa ny3
W) wo obi to siw do…
Nyimpa no )nkyer tintin yj
Dua bi ky3 ansa na w’asow aba
Bi so w)ngu ne do nsu ky3r
Obi y3 ansa na obi resua y3
Br3da bisa no d3 me ny3 n’djn

CHORUS
Hw3, biaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show
Ame nti na 3nda aya da o
Masa ame nti na 3nda aya da o
Biaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show
Ame nti na 3nda aya da o
Masa ame nti na 3nda aya da o

VERSE 2
Ee aba de na m’ay3w na 3mfa nky3m
M’as3m hy3 wo mu nna 3nka nkyer3m
Aba de na m’ay3w na 3mfa nky3m
M’as3m hy3 wo mu nna 3nka nkyer3m
Hw3 nyimpa ne yefun y3 transparent anka ebegyai nkontai bu o mo nua
M’edi gari mere claim fried rice eyi na 3reb)dwen ho a?
3te kumkum a w) bi di (kumkum)
Ee ebia na kobi nkwan
Ma 3te bia ma w’ani ngye (Ma 3te bia ma w’ani ngye)
33te kumkum a w) bi di (kumkum)
Ee na ebia na kobi nkwan
Ma 3te bia ma w’ani ngye (Ma 3te bia ma w’ani ngye)

CHORUS
Na obiaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show ooo
Ame nti na 3nda aya da oo
Masa ame ntin na 3nda aya da o
Biaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show ooo
Ame nti na 3nda aya da oo
Masa ame ntin na 3nda aya da o (Abade mpo? Move on Baby! Move!)

VERSE 3
Kinaata, Kinaata, Kinaata
Kofi Kinaata maa nyin
Some, normal boy bi a mo k) m’baabi
D3 m)tow ndwom agye w’anyiwa )naa na ohia
3hum’ a ka d3 )rok)do na megye wo d3 Ore-Mooove
Nyimpa de y3n f3w aa nyi (Aah!)
3ky3ki ma givemme blow
B)ne bi na mede ay3 woa lemme know
Esi wo tsir ade a ma wo tsir do
Na 3nyim ma hw3’m bi na 3kyena bi nna 3hum biom
Life! 3pa a didi fine, security tight
But still obia nku wo mpo w’ara bo wu
Nti no f3f3 na f3
Me br3da hw3
Nye3ma bebrebe n’ 3der k) y3 djn
Nyimpa y3d3 so wonwe ne nam
Nyimpa ne nua nye nyimpa 3y3 a onye ne nam
)no nti hw3 wo nyanko na nyim (hw3 wo nyanko na nyim)
Kyea wo nyanko ne nsem (Kyea wo nyanko ne nsem)
Nti hw3 wo nyanko na nyim (hw3 wo nyanko na nyim)
Kyea wo nyanko ne nsem (Kyea wo nyanko ne nsem)

CHORUS
Na obiaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show ooo
Ame nti na 3nda aya da oo
Masa ame ntin na 3nda aya da o
Biaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show ooo
Ame nti na 3nda aya da oo
Masa ame ntin na 3nda aya da o

OUTRO
Call me Kofi Kinaata
Effiekuma whayasay?
High Grade Family
West Side Legacy
#TeamMooove

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here